Etnografiska studier

Varför och när?

  • Den etnografiska metoden är en traditionell forskningsmetod som ursprungligen användes i socialantropologiska fältstudier. Etnografiska intervjuer/observationer är intervjuer som alltid sker i den verkliga miljön.
  • I marknadsundersökningssammanhang har den visats sig vara effektiv när man vill undersöka fenomen/konsumentbeteenden i den kontext och miljö där de inträffar.

Hur?

  • Undersökaren iakttar vad respondenterna faktiskt gör och hur, kompletterat med ett resonemang om beteendet.
  • Den avgörande skillnaden mellan denna typ av intervjuer och mer traditionella kvalitativa djupintervjuer är att man inte behöver be respondenter att komma ihåg handlingar och beteenden och förlita sig på minnesbilden utan här är reaktionerna mer direkta och mer autentiska.

Kontakt - Eva Danielsson

Eva Danielsson
Department Manager
eva.danielsson@ipsos.com

tfn. 0707 - 668 043