DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna

26-01-2017

Ökat förtroende för Lööf och Löfven, minskat förtroende för Kinberg Batra. DN/Ipsos har mätt förtroendet för partiledarna sedan år 2000. Till och med juni 2016 byggde undersökningen på enbart telefonintervjuer. I december 2016 och januari 2017 har DN/Ipsos mätt förtroendet för partiledarna genom både telefonintervjuer och digitala intervjuer. Vi gör nu en metodförändring och kommer framgent att basera skattningarna av förtroendet för partiledarna och språkrören på både telefonintervjuer och digitala intervjuer. Se metodsidan för mer information.

Metodförändringen innebär att det inte blir meningsfullt att rakt av jämföra de nya skattningarna med tidigare förtroendenivåer. I de digitala intervjuerna är skattningarna genomgående något lägre medan fler respondenter svarar att de är osäkra.  För att underlätta tolkning och värdering av resultaten i förhållande till tidigare års undersökningar publicerar vi därför de separata skattningarna från både telefonintervjuer och digitala intervjuer under december och januari.

DN/Ipsos analys av undersökningarna i december och januari visar att förtroendet för Anna Kinberg Batra har minskat jämfört med juni samtidigt som förtroendet för Annie Lööf har ökat. Även Stefan Löfven har en positiv trend, dock är förändringen inte riktigt lika kraftig.

I juni 2016 skattades andelen med förtroendet för Anna Kinberg Batra till 40 procent. Jämförbara siffror i december och januari (telefonintervjuer) visar 36 respektive 34 procent medan andelen som uttryckte förtroende i de digitala intervjuerna var 27 respektive 26 procent. Den nya skattningen i januari, ett genomsnitt av telefonintervjuer och digitala intervjuer, är 30 procent. 

31 procent uppgav att de hade förtroende för Annie Lööf i juni. Jämförbara siffror i december och januari (telefonintervjuer) visar 41 respektive 42 procent, det vill säga en kraftig uppgång. I de digitala intervjuerna svarar 30 respektive 35 procent att de har förtroende för Annie Lööf. Den nya skattningen av förtroendet för Annie Lööf, ett genomsnitt av telefon och digitalt, är 38 procent.

Förtroendet för Stefan Löfven fortsätter att återhämta sig. I december 2015 uppgav 30 procent att de hade förtroende för statsministern. I juni hade andelen ökat till 33 procent. I december och januari visar jämförbara siffror (telefonintervjuer) 36 respektive 37 procent vilket betyder att andelen med förtroende under det senaste året ökat från 30 till 37 procent. I de digitala intervjuerna i januari uppger 26 procent att de har förtroende för Stefan Löfven och den nya skattningen av förtroendet blir 32 procent.

Utvecklingen sedan juni innebär också att rangordningen ändras. Nu leder Annie Lööf förtroendeligan före Stefan Löfven, med Anna Kinberg Batra på tredje plats. I juni var ordningen den omvända - Batra, Löfven, Lööf.

För övriga partiledare och språkrör är förändringarna sedan juni små.

 

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, ​​david.ahlin@ipsos.se
​Nordenchef, Ipsos Public Affairs